آکادمی ویدکار

  محلی برای رشد مهارت های زندگی و کسب وکار    

ویدکار، روش جدیدی در برندسازی کسب وکار